Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2018

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-08-2018 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
08-08-2018 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
08-08-2018 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
13-07-2018 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
13-07-2018 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 trên địa bàn tỉnhPhú Yên. 
13-07-2018 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án, công trình trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-07-2018 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh. 
13-07-2018 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018. 
13-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2021. 
13-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
31,695,739 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner