Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 75 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2009 Chỉ thị số 37/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-12-2009 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tăng cường an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. 
30-10-2009 Quyết định số 2068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy định cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh và các trường trung học phổ thông không chuyên trên địa bàn tỉnh. 
26-10-2009 Quyết định số 2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
26-10-2009 Quyết định số 2008/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách, sáp nhập, thành lập mới khu phố thuộc các phường của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 
23-10-2009 Quyết định số 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
15-10-2009 Quyết định số 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu. 
14-10-2009 Quyết định số 1908/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp về công tác quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
13-10-2009 Quyết định số 1902/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số cơ chế, giải pháp điều hành và kế hoạch triển khai đối với các dự án cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
07-10-2009 Chương trình hành động số 03/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
28-09-2009 Quyết định số 1787/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
22-09-2009 Quyết định số 1755/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở 03 huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân của tỉnh Phú Yên” giai đoạn 2010-2015. 
18-09-2009 Quyết định số 1730/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản, khoáng sản, nước thiên nhiên và giá xử lý lâm sản tịch thu áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
14-09-2009 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 
14-09-2009 Quyết định số 1698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2.000 từ Khu dân cư Ninh Tịnh 3 sang thành Khu dân cư Liên Trì. 
09-09-2009 Quyết định số 1677/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với các xã, phường điều chỉnh, thành lập mới theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 
09-09-2009 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số điều tại Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
07-09-2009 Quyết định số 1667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh. 
26-08-2009 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 
21-08-2009 Quyết định số 1553/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ năm 2009-2015. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
32,935,729 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner