Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 5-2017: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-05-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh. 
18-05-2017 Quyết định số 994/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mã định danh (mã liên thông trên trục liên thông văn bản) của các cơ quan, đơn vị tỉnh Phú Yên. 
17-05-2017 Công văn số 112/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đính chính nội dung Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh. 
16-05-2017 Kế hoạch số 80/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. 
04-05-2017 Quyết định số 905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hoá” trong nội bộ. 
03-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về Quản lý các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội có nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
28-04-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
24-04-2017 Quyết định số 831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm giun sán cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
33,684,569 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner