Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 11-2010: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2010 Quyết định số 1882/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
17-11-2010 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
09-11-2010 Quyết định số 1802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2010 tại một số khu vực thuộc huyện Đồng Xuân. 
09-11-2010 Quyết định số 1795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh. 
09-11-2010 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa. 
09-11-2010 Quyết định số 1793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân. 
09-11-2010 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 
06-11-2010 Quyết định số 1782/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
03-11-2010 Quyết định số 1769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật. 
01-11-2010 Quyết định số 1755/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
01-11-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. 
29-10-2010 Quyết định số 1748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 
29-10-2010 Quyết định số 1747/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 471/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Phú Yên. 
18-10-2010 Nghị quyết số 166/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung khoản 1, Điều 13 của Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 14 về quy định chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên. 
18-10-2010 Nghị quyết số 165/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân. 
18-10-2010 Nghị quyết số 164/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên. 
18-10-2010 Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định từ năm 2011 đến năm 2015; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 
18-10-2010 Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 
18-10-2010 Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 
18-10-2010 Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
33,007,023 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner