Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 27-07-2018: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
13-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 06 đến trang 07)
13-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 08 đến trang 09)
13-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 10 đến trang 19)
13-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2021. (từ trang 20 đến trang 22)
11-07-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. (từ trang 23 đến trang 33)
11-07-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 34 đến trang 60)
13-07-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung và mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 61 đến trang 66)
13-07-2018 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018. (từ trang 67 đến trang 72)
13-07-2018 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh. (từ trang 73 đến trang 100)
13-07-2018 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án, công trình trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 101 đến trang 162)
13-07-2018 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 trên địa bàn tỉnhPhú Yên. (từ trang 163 đến trang 164)
13-07-2018 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 165 đến trang 183)
13-07-2018 Quyết định số 1390/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện, Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. (từ trang 184 đến trang 191)
16-07-2018 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. (từ trang 192 đến trang 194)
20-07-2018 Quyết định số 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý đối với các dự án đầu tư kinh doanh do tỉnh Phú Yên quản lý. (từ trang 195 đến trang 204)
33,693,513 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner