Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 24 + 25 xuất bản ngày 04-08-2017: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017. (từ trang 05 đến trang 10)
19-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 11 đến trang 28)
19-07-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 29 đến trang 35)
19-07-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. (từ trang 36 đến trang 39)
19-07-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnhPhú Yên. (từ trang 40 đến trang 43)
19-07-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 44 đến trang 45)
19-07-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 46 đến trang 47)
19-07-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 48 đến trang 49)
19-07-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 50 đến trang 52)
19-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 53 đến trang 54)
19-07-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 55 đến trang 59)
19-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. (từ trang 60 đến trang 64)
19-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. (từ trang 65 đến trang 67)
19-07-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh. (từ trang 68 đến trang 70)
19-07-2017 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu. (từ trang 71 đến trang 77)
19-07-2017 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 78 đến trang 80)
19-07-2017 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí, lệ phí và mức chi đặc thù. (từ trang 81 đến trang 82)
19-07-2017 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnhnăm 2018. (từ trang 83 đến trang 85)
17-07-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 86 đến trang 93)
17-07-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và mức trần giá dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 94 đến trang 97)
25-07-2017 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh. (từ trang 98 đến trang 100)
26-07-2017 Kế hoạch số 125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024” trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 101 đến trang 105)
31-07-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 106 đến trang 112)
02-08-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 113 đến trang 116)
24-07-2017 Kế hoạch số 124/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 117 đến trang 122)
02-08-2017 Kế hoạch số 129/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 123 đến trang 129)
33,684,425 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner