Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 26 + 27 xuất bản ngày 28-07-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-07-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 19)
07-07-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 20 đến trang 22)
07-07-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên. (từ trang 23 đến trang 24)
07-07-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 25 đến trang 38)
07-07-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 39 đến trang 41)
12-07-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019). (từ trang 42 đến trang 43)
14-07-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. (từ trang 44 đến trang 62)
05-07-2016 Quyết định số 1645/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (từ trang 63 đến trang 74)
20-07-2016 Quyết định số 1651/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 75 đến trang 87)
20-07-2016 Quyết định số 1652/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. (từ trang 88 đến trang 110)
25-07-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và TKCN giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 111 đến trang 116)
25-07-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 117 đến trang 121)
06-07-2016 Kế hoạch số 94/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát triển mô hình bác sĩ gia đình tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. (từ trang 122 đến trang 128)
32,997,981 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner