Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 24-06-2016: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-06-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban dân tộc của HĐND tỉnh Phú Yên. (trang 04)
01-06-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 05 đến trang 15)
14-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời định mức kỹ thuật và mức chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo phương án nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 33)
17-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. (từ trang 34 đến trang 46)
20-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. (từ trang 47 đến trang 61)
20-06-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên. (từ trang 62 đến trang 68)
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. (trang 69)
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. (trang 70)
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. (trang 71)
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. (trang 72)
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 73)
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. (trang 74)
16-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 75)
16-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 76)
16-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 77)
16-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 78 đến trang 79)
16-06-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 80 đến trang 81)
16-06-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 82 đến trang 83)
16-06-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 84 đến trang 87)
16-06-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 88 đến trang 91)
17-06-2016 Kế hoạch số 89/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy. (từ trang 92 đến trang 106)
02-06-2016 Quyết định số 1175/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. (từ trang 107 đến trang 108)
14-06-2016 Quyết định số 1293/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 109 đến trang 117)
17-06-2016 Quyết định số 1330/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên. (từ trang 118 đến trang 133)
20-06-2016 Quyết định số 1352/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi , bổ sung Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 134 đến trang 135)
33,493,239 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner