Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 01-06-2016: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-05-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 22)
16-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. (từ trang 23 đến trang 39)
16-05-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 40 đến trang 45)
20-05-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 46 đến trang 47)
24-05-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh giá đất ở nông thôn tuyến Quốc lộ 29 tại Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh. (từ trang 48 đến trang 50)
25-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. (từ trang 51 đến trang 62)
09-05-2016 Kế hoạch số 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 63 đến trang 68)
10-05-2016 Quyết định số 963/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. (từ trang 69 đến trang 76)
12-05-2016 Quyết định số 978/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Phú Yên trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 77 đến trang 78)
12-05-2016 Quyết định số 981/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Phú Yên – Hấp dẫn và thân thiện”. (từ trang 79 đến trang 85)
09-05-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. (từ trang 86 đến trang 91)
26-05-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 92 đến trang 94)
04-05-2016 Kế hoạch số 59/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 95 đến trang 107)
09-05-2016 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 108 đến trang 114)
10-05-2016 Kế hoạch số 62/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm 2016. (từ trang 115 đến trang 117)
25-05-2016 Kế hoạch số 71/KH-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 118 đến trang 126)
33,013,493 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner