Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 07 xuất bản ngày 14-02-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Phú Yên đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1787/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND Tỉnh. (từ trang 03 đến trang 04)
22-01-2014 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật. (từ trang 05 đến trang 06)
22-01-2014 Quyết định số 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” tỉnh Phú Yên. (từ trang 07 đến trang 15)
23-01-2014 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 16 đến trang 20)
25-01-2014 Quyết định số 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Tây Hòa. (từ trang 21 đến trang 27)
27-01-2014 Quyết định số 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông”. (từ trang 28 đến trang 30)
08-02-2014 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Tuy An. (từ trang 31 đến trang 38)
10-02-2014 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 39 đến trang 40)
11-02-2014 Quyết định số 221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. (từ trang 41 đến trang 46)
11-02-2014 Quyết định số 222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Sông Hinh. (từ trang 47 đến trang 53)
12-02-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 54 đến trang 58)
08-02-2014 Quyết định số 208/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 59 đến trang 64)
32,935,815 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner