Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 18-02-2013: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 05 đến trang 22)
24-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 23 đến trang 24)
16-01-2013 Quyết định số 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 25 đến trang 39)
23-01-2013 Quyết định số 181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Nhà hát ca múa nhạc Sao Biển trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 40 đến trang 41)
23-01-2013 Quyết định số 186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. (từ trang 42 đến trang 43)
23-01-2013 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. (trang 44)
23-01-2013 Quyết định số 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. (trang 45)
25-01-2013 Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên “Về việc đổi tên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Phú Yên thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên thuộc Sở Tư pháp”. (từ trang 46 đến trang 47)
06-02-2013 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng xếp loại đường bộ các tuyến Tỉnh lộ và Huyện lộ tỉnh Phú Yên để tính cước vận tải đường bộ bằng ô tô năm 2013. (từ trang 48 đến trang 53)
07-02-2013 Quyết định số 294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Krông Trai thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai. (từ trang 54 đến trang 56)
07-02-2013 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 19/4/2001 của UBND tỉnh Phú Yên “Về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển Phú Yên thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư”. (trang 57)
24-01-2013 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. (từ trang 58 đến trang 93)
24-01-2013 Quyết định số 188/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 94 đến trang 105)
30-01-2013 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Phú Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 106)
30-01-2013 Quyết định số 214/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đông Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 107)
30-01-2013 Quyết định số 215/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 108)
30-01-2013 Quyết định số 216/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 109)
30-01-2013 Quyết định số 217/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Sông Cầu đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 110)
30-01-2013 Quyết định số 218/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đồng Xuân đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 111)
30-01-2013 Quyết định số 219/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tuy An đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 112)
30-01-2013 Quyết định số 220/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tây Hòa đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 113)
30-01-2013 Quyết định số 221/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sông Hinh đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2012. (trang 114)
07-02-2013 Quyết định số 307/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. (từ trang 115 đến trang 117)
08-02-2013 Quyết định số 308/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 118)
08-02-2013 Quyết định số 310/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 119)
08-02-2013 Quyết định số 311/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 120)
23-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các quy định thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân. (từ trang 121 đến trang 122)
32,997,992 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner