Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 20 + 21 xuất bản ngày 18-07-2012: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (từ trang 05 đến trang 20)
28-06-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. (từ trang 21 đến trang 22)
25-06-2012 Quyết định số 886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Sơn Hòa - UBND huyện Sơn Hòa thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 23 đến trang 24)
25-06-2012 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã thuộc Phòng Y tế huyện Tây Hòa - UBND huyện Tây Hòa thành Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 25 đến trang 26)
25-06-2012 Quyết định số 888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Sông Hinh - UBND huyện Sông Hinh thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 27 đến trang 28)
25-06-2012 Quyết định số 889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, phường thuộc Phòng Y tế thị xã Sông Cầu - UBND thị xã Sông Cầu thành Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 29 đến trang 30)
25-06-2012 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã thuộc Phòng Y tế huyện Đông Hòa - UBND huyện Đông Hòa thành Trạm Y tế các xã thuộc Trung tâm Y tế huyện Đông Hòa trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 31 đến trang 32)
25-06-2012 Quyết định số 891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Tuy An - UBND huyện Tuy An thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Tuy An trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 33 đến trang 34)
25-06-2012 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, phường thuộc Phòng Y tế thành phố Tuy Hòa - UBND thành phố Tuy Hòa thành Trạm Y tế các xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 35 đến trang 36)
25-06-2012 Quyết định số 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Phú Hòa - UBND huyện Phú Hòa thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 37 đến trang 38)
26-06-2012 Quyết định số 905/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên. (từ trang 39 đến trang 44)
26-06-2012 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Phòng Y tế huyện Đồng Xuân - UBND huyện Đồng Xuân thành Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân trực thuộc Sở Y tế. (từ trang 45 đến trang 46)
29-06-2012 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Sơn Giang thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học cơ sở Sơn Giang thuộc huyện Sông Hinh. (từ trang 47 đến trang 48)
12-07-2012 Quyết định số 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 49 đến trang 61)
02-07-2012 Quyết định số 948/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tây Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 62)
02-07-2012 Quyết định số 949/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đông Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 63)
02-07-2012 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Phú Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 64)
02-07-2012 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thành phố Tuy Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 65)
02-07-2012 Quyết định số 952/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tuy An giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 66)
02-07-2012 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 67)
02-07-2012 Quyết định số 954/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 68)
02-07-2012 Quyết định số 955/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sông Hinh giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 69)
02-07-2012 Quyết định số 956/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2011. (trang 70)
03-07-2012 Quyết định số 962/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. (từ trang 71 đến trang 98)
03-07-2012 Quyết định số 963/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. (từ trang 99 đến trang 103)
03-07-2012 Quyết định số 964/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. (từ trang 104 đến trang 109)
13-07-2012 Quyết định số 1027/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hòa Phú, huyện Tây Hòa tỷ lệ 1/500. (từ trang 110 đến trang 115)
06-07-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015. (từ trang 116 đến trang 136)
33,135,622 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner