Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 63 xuất bản ngày 31-08-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2009 Quyết định số 1553/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ năm 2009-2015. (từ trang 03 đến trang 12)
26-08-2009 Quyết định số 1594/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. (từ trang 13 đến trang 23)
20-08-2009 Quyết định số 1549/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Sông Cầu. (từ trang 24 đến trang 31)
20-08-2009 Quyết định số 1551/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt suất đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Phú Yên. (từ trang 32 đến trang 33)
21-08-2009 Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bản Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa. (từ trang 34 đến trang 35)
28-08-2009 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2009-2020). (từ trang 36 đến trang 53)
21-08-2009 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai toàn diện mạnh mẽ về phòng, chống cúm A(H1N1). (từ trang 54 đến trang 56)
33,684,757 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner