Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 62 xuất bản ngày 17-08-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2009 Quyết định số 1476/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 11)
13-08-2009 Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh. (từ trang 12 đến trang 14)
17-07-2009 Nghị quyết số 98/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. (từ trang 15 đến trang 18)
17-07-2009 Nghị quyết số 99/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. (từ trang 19 đến trang 20)
17-07-2009 Nghị quyết số 100/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2009 của thành phố Tuy Hòa. (từ trang 21 đến trang 22)
17-07-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thi công các công trình xây dựng cơ bản chào mừng kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011. (trang 23)
10-08-2009 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/5/2009 của Chính phủ và Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 08/4/2009 của Tỉnh ủy Phú Yên về một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. (từ trang 24 đến trang 35)
29-07-2009 Quyết định số 1379/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” tỉnh Phú Yên. (từ trang 36 đến trang 39)
05-08-2009 Quyết định số 1423/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 40 đến trang 41)
05-08-2009 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý các dự án lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 42 đến trang 43)
05-08-2009 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn các Ban quản lý rừng phòng hộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 44 đến trang 45)
13-08-2009 Quyết định số 1477/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Sông Hinh. (từ trang 46 đến trang 54)
14-08-2009 Quyết định số 1482/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phú Yên thành Trung tâm Dịch vụ công ích là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên. (từ trang 55 đến trang 56)
28-07-2009 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự. (từ trang 57 đến trang 58)
31-07-2009 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 59 đến trang 61)
33,742,216 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner