Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 60 xuất bản ngày 17-07-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-07-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. (từ trang 03 đến trang 07)
09-07-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2020. (từ trang 08 đến trang 14)
09-07-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí, định mức phân bổ vốn và định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn từ năm 2009-2015. (từ trang 15 đến trang 20)
09-07-2009 Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế sự nghiệp. (từ trang 21 đến trang 22)
09-07-2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh một số nội dung Đề án văn hóa tổ chức kỷ niệm Phú Yên 400 năm gắn với Năm du lịch Quốc gia 2011. (từ trang 23 đến trang 25)
09-07-2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên. (từ trang 26 đến trang 34)
09-07-2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm tại các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. (từ trang 35 đến trang 37)
09-07-2009 Quyết định số 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. (từ trang 38 đến trang 50)
09-07-2009 Quyết định số 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; tỷ lệ 1/2.000 Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Ninh Tịnh III (thành phố Tuy Hòa). (từ trang 51 đến trang 65)
33,173,871 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner