Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 51 xuất bản ngày 04-02-2009: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-01-2009 Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 06)
17-01-2009 Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp dạy nghề của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên. (từ trang 07 đến trang 08)
26-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. (từ trang 09 đến trang 13)
26-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009 của huyện Đông Hòa. (từ trang 14 đến trang 16)
26-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 17 đến trang 18)
26-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 19 đến trang 20)
29-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về dự toán ngân sách nhà nước huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 21 đến trang 22)
29-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của huyện Sông Hinh. (từ trang 23 đến trang 24)
29-12-2009 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh 18/2008/NQ-HĐND. (từ trang 25 đến trang 30)
25-12-2008 Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. (từ trang 31 đến trang 36)
25-12-2008 Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009. (từ trang 37 đến trang 39)
25-12-2008 Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012. (trang 40)
25-12-2008 Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về thôi giao chỉ tiêu huy động thực hiện Đề án nâng cấp giao thông nông thôn năm 2009-2010. (từ trang 41 đến trang 42)
25-12-2008 Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tây Hòa về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 43 đến trang 44)
14-01-2009 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 45 đến trang 57)
14-01-2009 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 58 đến trang 66)
13-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường học phổ thông giai đoạn 2008-2013. (từ trang 67 đến trang 69)
19-01-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. (từ trang 70 đến trang 71)
33,684,413 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner