Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 48 xuất bản ngày 05-01-2009: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Quyết định số 2134/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với chức danh Công an viên ở thôn, buôn. (trang 03)
24-12-2008 Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 09)
17-12-2008 Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về chương trình ra nghị quyết kỳ họp thường lệ thứ 13 và thứ 14 của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa. (từ trang 10 đến trang 11)
17-12-2008 Nghị quyết số 88/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. (từ trang 12 đến trang 17)
17-12-2008 Nghị quyết số 89/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. (từ trang 18 đến trang 19)
17-12-2008 Nghị quyết số 90/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2009. (từ trang 20 đến trang 22)
17-12-2008 Nghị quyết số 91/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2009-2010. (trang 23)
17-12-2008 Nghị quyết số 92/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2009 và 2010. (từ trang 24 đến trang 25)
17-12-2008 Nghị quyết số 93/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về Kế hoạch triển khai công tác bê tông hóa vỉa hè, hẻm phố, giao thông nông thôn. (trang 26)
17-12-2008 Nghị quyết số 94/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính 03 phường (phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh, phường Phú Đông). (trang 27)
17-12-2008 Nghị quyết số 95/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa năm 2009. (từ trang 28 đến trang 29)
19-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009. (từ trang 30 đến trang 39)
19-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2008, dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 40 đến trang 41)
19-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2006 và Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện. (từ trang 42 đến trang 43)
19-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. (từ trang 44 đến trang 45)
19-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. (từ trang 46 đến trang 51)
19-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tuy An năm 2009. (từ trang 52 đến trang 53)
19-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về chương trình hoạt động giám sát năm 2009. (từ trang 54 đến trang 55)
19-12-2008 Quyết định số 2107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. (từ trang 56 đến trang 66)
32,923,703 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner