Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 21 xuất bản ngày 31-12-2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Quyết định số 2515/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đối với các xã, phường, thị trấn mới thành lập theo Nghị định số 175/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ. (từ trang 04 đến trang 05)
21-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008. (từ trang 06 đến trang 08)
21-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. (từ trang 09 đến trang 11)
21-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về việc phê chuẩn báo cáo kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Đông Hòa. (từ trang 12 đến trang 13)
21-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đông Hòa về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 14 đến trang 18)
21-11-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2007, dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2008. (từ trang 19 đến trang 21)
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 22 đến trang 29)
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sông Cầu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (trang 30)
21-12-2007 Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2007. (trang 31)
21-12-2007 Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Cầu về chương trình giám sát của HĐND huyện Sông Cầu năm 2008. (từ trang 32 đến trang 33)
21-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phê duyệt Đề án đưa sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng về công tác ở xã, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. (từ trang 34 đến trang 35)
21-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập xã Ea Păk, thuộc huyện Sông Hinh. (từ trang 36 đến trang 38)
21-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008. (từ trang 39 đến trang 41)
21-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội , an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 42 đến trang 47)
21-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện Sông Hinh năm 2008. (từ trang 48 đến trang 50)
24-12-2007 Quyết định số 2477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh. (từ trang 51 đến trang 60)
21-12-2007 Chỉ thị số 44/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2008. (từ trang 61 đến trang 64)
28-12-2007 Quyết định số 2513/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại về tài sản do thiên tai trên biển gây ra. (từ trang 65 đến trang 66)
33,829,326 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner