Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 14 xuất bản ngày 28-08-2007: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2007 Quyết định số 1409/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án thứ tư của Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 20)
13-08-2007 Quyết định số 1460/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 21 đến trang 28)
13-08-2007 Quyết định số 1461/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và lập dự toán các công trình thuộc Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 29 đến trang 36)
23-08-2007 Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về việc đề nghị điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn cân đối ngân sách tập trung năm 2007. (từ trang 37 đến trang 38)
23-08-2007 Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 39 đến trang 41)
23-08-2007 Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Xuân năm 2006. (từ trang 42 đến trang 43)
23-08-2007 Nghị quyết số 192/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2007. (từ trang 44 đến trang 49)
15-08-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Sông Hinh năm 2006. (từ trang 50 đến trang 51)
15-08-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách của huyện Sông Hinh năm 2007. (từ trang 52 đến trang 56)
15-08-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá xã hội – an ninh quốc phòng năm 2007. (từ trang 57 đến trang 61)
20-08-2007 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010. (từ trang 62 đến trang 65)
33,829,317 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner