Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 72 xuất bản ngày 05-02-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-01-2010 Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 03)
11-01-2010 Nghị quyết số 144/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 04)
11-01-2010 Nghị quyết số 145/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 05)
11-01-2010 Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. (trang 06)
01-02-2010 Quyết định số 162/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 07 đến trang 08)
31-12-2009 Quyết định số 5592/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa. (từ trang 09 đến trang 36)
14-01-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 2010. (từ trang 37 đến trang 38)
04-02-2010 Chương trình hành động số 01/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. (từ trang 39 đến trang 54)
27-01-2010 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 55 đến trang 56)
27-01-2010 Quyết định số 144/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển xã thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Phú Yên. (từ trang 57 đến trang 66)
33,277,164 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner