Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 39 xuất bản ngày 15-08-2008: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2008 Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 08)
05-08-2008 Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. (từ trang 09 đến trang 13)
05-08-2008 Nghị quyết số 84/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 của thành phố Tuy Hòa. (trang 14)
05-08-2008 Nghị quyết số 85/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 của thành phố Tuy Hòa. (từ trang 15 đến trang 16)
05-08-2008 Nghị quyết số 86/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Tuy Hòa về việc phê chuẩn Đề án nâng cấp hệ thống báo hiệu đường bộ thành phố Tuy Hòa đến năm 2012. (trang 17)
30-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc tạm dừng thi công một số công trình xây dựng cơ bản và điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008. (trang 18)
30-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc thông qua Đề án thành lập Đội quản lý các công trình đô thị huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên. (trang 19)
30-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú Hòa năm 2007. (từ trang 20 đến trang 21)
30-07-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về việc tiếp tục thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 22 đến trang 23)
30-07-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Hòa Định Đông và thị trấn Phú Hòa. (trang 24)
30-07-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. (từ trang 25 đến trang 27)
28-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Sông Hinh năm 2007. (từ trang 28 đến trang 29)
28-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của huyện Sông Hinh năm 2008. (từ trang 30 đến trang 31)
28-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc bãi bỏ khoản 4, tại mục 4, phần III của Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐND ngày 11 tháng 02 năm 2004 của Hội đồng nhân dân huyện khóa V về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ khuyến nông cơ sở. (trang 32)
28-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sông Hinh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng năm 2008. (từ trang 33 đến trang 37)
23-07-2008 Nghị quyết số 299/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 38 đến trang 42)
23-07-2008 Nghị quyết số 300/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Sơn Hòa năm 2007. (từ trang 43 đến trang 44)
28-07-2008 Quyết định số 1157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ. (từ trang 45 đến trang 57)
28-07-2008 Quyết định số 1158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 58 đến trang 59)
28-07-2008 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ. (từ trang 60 đến trang 61)
13-08-2008 Quyết định số 1269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu Quỹ xây dựng trường lớp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. (trang 62)
04-08-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý quỹ đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 63 đến trang 64)
33,493,446 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner