Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 38 xuất bản ngày 01-08-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2008 Quyết định số 1138/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hòa giải viên ở cơ sở. (từ trang 03 đến trang 07)
24-07-2008 Quyết định số 1139/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật. (từ trang 08 đến trang 13)
25-07-2008 Quyết định số 1146/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 14 đến trang 15)
25-07-2008 Quyết định số 1147/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn và điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh, để thực hiện Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương từ năm 2008 đến năm 2010. (từ trang 16 đến trang 22)
28-07-2008 Nghị quyết số 238/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008. (từ trang 23 đến trang 27)
28-07-2008 Nghị quyết số 241/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 28 đến trang 30)
28-07-2008 Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách và một số danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của huyện. (từ trang 31 đến trang 32)
28-07-2008 Nghị quyết số 243/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Xuân về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đồng Xuân năm 2007. (từ trang 33 đến trang 34)
23-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của huyện Tuy An năm 2007. (từ trang 35 đến trang 36)
23-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuy An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 37 đến trang 38)
23-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy An về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2008. (từ trang 39 đến trang 43)
22-07-2008 Quyết định số 1130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế. (từ trang 44 đến trang 65)
25-07-2008 Quyết định số 1145/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định khung giá sử dụng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 66 đến trang 67)
33,693,655 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner