Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 26 xuất bản ngày 04-03-2008: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-01-2008 Quyết định số 240/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên một số đường và công trình công cộng ở thành phố Tuy Hòa. (từ trang 04 đến trang 05)
21-02-2008 Quyết định số 322/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 2183/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động và hỗ trợ tiền ăn cho dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ. (từ trang 06 đến trang 07)
21-02-2008 Quyết định số 323/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1011/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên”. (từ trang 08 đến trang 09)
21-02-2008 Quyết định số 324/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1012/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá dự toán công trình - Phần xây dựng tỉnh Phú Yên”. (từ trang 10 đến trang 12)
21-02-2008 Quyết định số 325/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1013/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá dự toán công trình - Phần lắp đặt tỉnh Phú Yên”. (từ trang 13 đến trang 15)
21-02-2008 Quyết định số 326/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1014/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Phú Yên”. (từ trang 16 đến trang 17)
21-02-2008 Quyết định số 327/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1817/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên “Về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Phú Yên”. (trang 18)
27-02-2008 Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá lâm sản tối thiểu làm căn cứ để xử lý lâm sản tịch thu. (từ trang 19 đến trang 20)
01-03-2008 Quyết định số 372/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo và chính sách hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên đến năm 2015. (từ trang 21 đến trang 28)
01-03-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. (từ trang 29 đến trang 31)
22-02-2010 Quyết định số 339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Phú Yên. (từ trang 32 đến trang 35)
24-01-2008 Kế hoạch số 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phổ biến giáo dục pháp luật năm 2008. (từ trang 36 đến trang 45)
04-02-2008 Quyết định số 267/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia. (trang 46)
19-02-2008 Quyết định số 295/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 47)
19-02-2008 Quyết định số 296/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 48)
26-02-2008 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. (trang 49)
26-02-2008 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. (trang 50)
26-02-2008 Quyết định số 361/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. (trang 51)
26-02-2008 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. (trang 52)
26-02-2008 Quyết định số 363/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2007. (trang 53)
28-02-2008 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135. (từ trang 54 đến trang 57)
29-01-2008 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu, chiêu đãi khách sai quy định và cấm uống rượu trong giờ làm việc, say rượu nơi công cộng. (từ trang 58 đến trang 59)
32,998,229 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner