Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 18-01-2016: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. (từ trang 03 đến trang 12)
25-12-2015 Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên. (từ trang 13 đến trang 42)
25-12-2015 Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 43 đến trang 51)
25-12-2015 Nghị quyết số 164/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên. (từ trang 52 đến trang 57)
25-12-2015 Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh. (từ trang 58 đến trang 60)
25-12-2015 Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 61 đến trang 62)
25-12-2015 Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục, định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triểnsản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnhPhú Yên. (từ trang 63 đến trang 69)
25-12-2015 Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 70 đến trang 83)
25-12-2015 Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển lúa giống, giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên. (từ trang 84 đến trang 110)
25-12-2015 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016. (từ trang 111 đến trang 132)
25-12-2015 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 tỉnh Phú Yên. (từ trang 133 đến trang 139)
25-12-2015 Nghị quyết số 168/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu hợp đồng lao động, lao động hành chính năm 2016. (từ trang 140 đến trang 141)
25-12-2015 Nghị quyết số 172/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. (từ trang 142 đến trang 145)
33,147,656 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner