Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 05-10-2017: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phương tiện nghe - xem và công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 03 đến trang 06)
21-09-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao không thuộc diện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020. (từ trang 07 đến trang 10)
21-09-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 11 đến trang 12)
21-09-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 13 đến trang 16)
21-09-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. (từ trang 17 đến trang 18)
21-09-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 19 đến trang 141)
21-09-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 142 đến trang 146)
21-09-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 147 đến trang 150)
21-09-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên. (từ trang 151 đến trang 152)
21-09-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 153 đến trang 155)
21-09-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 156 đến trang 159)
21-09-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi công tác phí, mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 160 đến trang 164)
21-09-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 165 đến trang 166)
33,024,052 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner