Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
VP.UBND
HĐND TP Tuy Hòa
UBND TP Tuy Hòa
HĐND thị xã Sông Cầu
HĐND huyện Đông Hòa
HĐND huyện Đồng Xuân
HĐND huyện Phú Hòa
UBND huyện Phú Hòa
HĐND huyện Sông Cầu
UBND huyện Sông Cầu
HĐND huyện Sông Hinh
HĐND huyện Sơn Hòa
HĐND huyện Tây Hòa
UBND huyện TâyHòa
HĐND huyện Tuy An
UBND huyện Tuy An
Trung tâm tin học và Công báo

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 03-06-2013: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-05-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công tác kiểm tra doanh nghiệp sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 04 đến trang 11)
15-05-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế đầu tư xây dựng thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh. (từ trang 12 đến trang 28)
16-05-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành thiết kế mẫu, dự toán và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng. (từ trang 29 đến trang 53)
17-05-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 54 đến trang 62)
22-05-2013 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên. (từ trang 63 đến trang 74)
08-05-2013 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 154-KL/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. (từ trang 75 đến trang 87)
20-05-2013 Kế hoạch số 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 06/01/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. (từ trang 88 đến trang 95)
13-05-2013 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Phú Yên. (từ trang 96 đến trang 99)
17-05-2013 Quyết định số 790/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân. (từ trang 100 đến trang 101)
21-05-2013 Quyết định số 834/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I. (trang 102)
21-05-2013 Quyết định số 835/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Sơn, thị xã Sông Cầu đạt chuẩn quốc gia. (trang 103)
27-05-2013 Quyết định số 869/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường Trung học cơ sở EaTrol, huyện Sông Hinh đạt chuẩn quốc gia. (trang 104)
27-05-2013 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đông Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 105)
27-05-2013 Quyết định số 871/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tây Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 106)
27-05-2013 Quyết định số 872/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Phú Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 107)
27-05-2013 Quyết định số 873/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 108)
27-05-2013 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thành phố Tuy Hòa giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 109)
27-05-2013 Quyết định số 875/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị xã Sông Cầu giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 110)
27-05-2013 Quyết định số 876/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Đồng Xuân giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 111)
27-05-2013 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Tuy An giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 112)
27-05-2013 Quyết định số 878/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận huyện Sông Hinh giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2012. (trang 113)
28-05-2013 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phân cấp quản lý di tích - danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. (từ trang 114 đến trang 121)
18-05-2013 Thông báo số 232/TB-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND Tỉnh. (trang 122)
33,493,204 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner