"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25 + 26           Năm 2020 Ngày 24 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ban hành Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 07
10-07-2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, khu phố dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 14
10-07-2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 17
10-07-2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 19
10-07-2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 22
10-07-2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 26
10-07-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 29
10-07-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ban hành Quy định mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020-2022. 34
10-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ban hành Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 42
10-07-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 48
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2020 Nghị quyết số 249/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. 50
10-07-2020 Nghị quyết số 250/NQ-HĐND sáp nhập thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 58
10-07-2020 Nghị quyết số 251/NQ-HĐND cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 60
10-07-2020 Nghị quyết số 252/NQ-HĐND chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng của các công ty, doanh nghiệp trồng rừng. 66
10-07-2020 Nghị quyết số 253/NQ-HĐND chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 70
10-07-2020 Nghị quyết số 254/NQ-HĐND chủ trương chuyển loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Phú Yên của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị: UBND huyện Sơn Hòa. 73
10-07-2020 Nghị quyết số 255/NQ-HĐND thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 80
10-07-2020 Nghị quyết số 256/NQ-HĐND cập nhật, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 111
10-07-2020 Nghị quyết số 257/NQ-HĐND điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 1, không triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án Nâng cấp tuyến đường bộ nối haitỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên. 119
10-07-2020 Nghị quyết số 258/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa. 120
10-07-2020 Nghị quyết số 259/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên và Tượng đài danh nhân Lương Văn Chánh. 123
10-07-2020 Nghị quyết số 260/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư Dự án Công viên phía Nam đường lên núi Nhạn thành phố Tuy Hòa. 126
10-07-2020 Nghị quyết số 261/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc mới của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 128
10-07-2020 Nghị quyết số 262/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách Kè biển xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 130
10-07-2020 Nghị quyết số 263/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. 133
10-07-2020 Nghị quyết số 264/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, thị xã Đông Hòa. 135
10-07-2020 Nghị quyết số 265/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án: Di dời Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên. 137
10-07-2020 Nghị quyết số 266/NQ-HĐND điều chỉnh vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình bê tông hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 140
10-07-2020 Nghị quyết số 267/NQ-HĐND kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về thực hiện giao đất, cho thuê đất; giao rừng, cho thuê rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2019. 142
10-07-2020 Nghị quyết số 268/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 147
10-07-2020 Nghị quyết số 269/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 158
10-07-2020 Nghị quyết số 270/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 161
10-07-2020 Nghị quyết số 271/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 162
10-07-2020 Nghị quyết số 272/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 163
10-07-2020 Nghị quyết số 273/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 164
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2020 Quyết định số 1123/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. 165
16-07-2020 Quyết định số 1228/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. 185
17-07-2020 Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. 188
17-07-2020 Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu. 195
17-07-2020 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa. 203
17-07-2020 Quyết định số 1240/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2019-2029 của Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa. 210
20-07-2020 Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. 218
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2020 Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Phú Yên. 224
16-07-2020 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên. 229
23-07-2020 Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 232
16-07-2020 Chỉ thị số 10/CT-UBND tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 241
33,693,897 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner