"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2020 Ngày 14 tháng 4 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 05
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-03-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2015. 07
27-03-2020 Nghị quyết số 231/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy An, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2). 08
27-03-2020 Nghị quyết số 232/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. 11
27-03-2020 Nghị quyết số 233/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ hữu sông Bánh Lái và bờ hữu sông Trong, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa. 13
27-03-2020 Nghị quyết số 234/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM). 15
27-03-2020 Nghị quyết số 235/NQ-HĐND thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trồng rừng ngập mặn khu vực Đầm Ô Loan, huyện Tuy An. 18
27-03-2020 Nghị quyết số 236/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 20
27-03-2020 Nghị quyết số 237/NQ-HĐND thông qua chủ trương đầu tư dự án Trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. 22
27-03-2020 Nghị quyết số 238/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Phú Yên. 24
27-03-2020 Nghị quyết số 239/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1). 25
27-03-2020 Nghị quyết số 240/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh cho dự án Đường tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân (giai đoạn 2). 27
27-03-2020 Nghị quyết số 241/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh địa điểm xây dựng dự án Cơ sở làm việc Công an cấp xã tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 29
27-03-2020 Nghị quyết số 242/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường dọc vịnh Xuân Đài - Khu du lịch Nhất Tự Sơn, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 31
27-03-2020 Nghị quyết số 243/NQ-HĐND chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 33
27-03-2020 Nghị quyết số 244/NQ-HĐND chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Phú Yên của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 35
27-03-2020 Nghị quyết số 245/NQ-HĐND thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 47
27-03-2020 Nghị quyết số 246/NQ-HĐND cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 90
27-03-2020 Nghị quyết số 247/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 103
27-03-2020 Nghị quyết số 248/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 104
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2020 Quyết định số 490/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 105
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2020 Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 122
27-03-2020 Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 124
01-04-2020 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 134
13-04-2020 Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 139
33,693,685 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner