"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2019 Ngày 10 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2019 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Yên. 03
04-12-2019 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý. 06
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-11-2019 Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ một số nội dung thuộc Đồ án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thị trấn La Hai đến năm 2025. 12
27-11-2019 Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc công bố tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng. 14
28-11-2019 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. 17
32,921,676 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner