"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43           Năm 2019 Ngày 14 tháng 11 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực tư pháp. 03
13-11-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 05
13-11-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 07
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2019 Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 23
08-11-2019 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 26
08-11-2019 Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 35
08-11-2019 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 74
32,923,938 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner