"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30 + 31 + 32 + 33           Năm 2019 Ngày 26 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
23-08-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh. 11
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2019 Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 23
16-08-2019 Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế. 39
19-08-2019 Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, hòa giải cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 85
19-08-2019 Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 130
19-08-2019 Quyết định số 1279/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 169
21-08-2019 Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục, Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 288
22-08-2019 Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 305
22-08-2019 Quyết định số 1301/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 308
33,684,577 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner