"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27 + 28           Năm 2019 Ngày 12 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2019 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 06
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. 35
07-08-2019 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện, gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 74
07-08-2019 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thư viện, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 90
08-08-2019 Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu, quy hoạch và xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 95
12-08-2019 Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 97
33,693,642 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner