"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2019 Ngày 03 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 04
18-04-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung và mức chi hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 06
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2019 Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1083/QĐ-UB ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. 12
29-03-2019 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 13
29-03-2019 Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 15
29-03-2019 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 17
29-03-2019 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 20
11-04-2019 Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. 22
18-04-2019 Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 29
18-04-2019 Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 35
19-04-2019 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 38
19-04-2019 Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. 40
23-04-2019 Quyết định số 606/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 42
23-04-2019 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động ngoài nước, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. 46
26-04-2019 Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 53
26-04-2019 Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 67
26-04-2019 Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 71
32,920,905 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner