"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2019 Ngày 08 tháng 2 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 03
01-02-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2019 Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên. 10
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2019 Quyết định số 130/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và lĩnh vực an toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. 26
29-01-2019 Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 31
29-01-2019 Quyết định số 156/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2018. 109
33,693,934 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner