"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2018 Ngày 24 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND quy định mức chi phí khác để thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
10-09-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 và Quy định diện tích kích thước cạnh thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yênc. 05
10-09-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên. 11
17-09-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 13
20-09-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 15
21-09-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 24
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2018 Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản và Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 26
06-09-2018 Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Báo chí và Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. 28
21-09-2018 Quyết định số 1852/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 39
21-09-2018 Quyết định số 1857/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong các năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh. 43
33,340,057 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner