"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2018 Ngày 22 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 04
17-08-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên. 14
20-08-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 18
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-08-2018 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 21
08-08-2018 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 22
08-08-2018 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 23
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2018 Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên. 24
31-07-2018 Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 28
31-07-2018 Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 32
31-07-2018 Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 39
08-08-2018 Quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng và Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 66
15-08-2018 Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. 73
31-07-2018 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 88
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2018 Quyết định số 1545/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hải, huyện Tuy An. 44
20-08-2018 Quyết định số 1649/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê. 82
31,887,462 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner