"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2018 Ngày 27 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh. 04
13-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 06
13-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 08
13-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và hệ thống mẫu biểu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 10
13-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 - 2021. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 23
11-07-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 34
13-07-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung và mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 61
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-07-2018 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018. 67
13-07-2018 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Phú Yên nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh. 73
13-07-2018 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án, công trình trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 101
13-07-2018 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về giao biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 trên địa bàn tỉnhPhú Yên. 163
13-07-2018 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 165
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2018 Quyết định số 1390/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện, Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 184
16-07-2018 Quyết định số 1396/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên. 192
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2018 Quyết định số 1439/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý đối với các dự án đầu tư kinh doanh do tỉnh Phú Yên quản lý. 195
31,887,615 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner