"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)






Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2018 Ngày 27 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên. 03
22-03-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 13
27-03-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 18
06-04-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 28
27-04-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 30
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2018 Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 46
30-03-2018 Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 61
16-04-2018 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 69
19-04-2018 Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên. 74
19-04-2018 Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 84
27-04-2018 Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. 91
12-04-2018 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng. 100
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2018 Quyết định số 763/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 72
33,340,076 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner