"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2017 Ngày 20 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh. 03
13-10-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 17
17-10-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Yên. 22
17-10-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2017 Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 48
10-10-2017 Quyết định số 1985/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể (bổ sung) năm 2017 trên địa bàn huyện Đồng Xuân. 79
33,137,661 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner