"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2017 Ngày 22 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc Bổ sung một số điều và đính chính Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014. 03
16-03-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2017 Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc công bố Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh hết hiệu lực. 10
13-03-2017 Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 12
16-03-2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh. 29
16-03-2017 Chương trình hành động số 02/CTR-UBND cHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021. 32
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2017 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 48
16-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 116
20-03-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 121
09-03-2017 Kế hoạch số 39/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và thực hiện Năm doanh nghiệp Phú Yên trong năm 2017. 127
32,708,925 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner