"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2017 Ngày 13 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-06-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
26-06-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 05
03-07-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2017 Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020. 21
22-06-2017 Chương trình hành động số 03/CTR-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ. 36
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2017 Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 47
22-06-2017 Quyết định số 1240/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 2020. 54
11-07-2017 Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 60
11-07-2017 Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc quy định mức quà tặng chúc tho, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 67
32,205,247 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner