"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2017 Ngày 04 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
26-09-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên. 14
26-09-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND bổ sung một số Điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 16
27-09-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2017 Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Phú Yên. 28
26-09-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh. 37
25-09-2017 Kế hoạch số 151/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017 – 2020. 40
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2017 Quyết định số 1858/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án khai thác, sử dụng các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 46
25-09-2017 Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 53
26-09-2017 Quyết định số 1875/QĐ-UBND về việc bổ sung và chỉ định, công bố danh sách đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi; sản xuất cung ứng tinh, vật tư cho công tác thụ tinh nhân tạo, vật tư kỹ thuật chăn nuôi và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo gia súc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020. 71
26-09-2017 Quyết định số 1879/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. 74
33,466,611 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner