"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 48 + 49           Năm 2016 Ngày 30 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2016 Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý. 02
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-12-2016 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý). 16
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
26-12-2016 Quyết định số 3163/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 51
33,277,013 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner