"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2016 Ngày 07 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, 4 Điều 1 của Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh. 04
12-10-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 07
17-10-2016 Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất Khu dân cư Tân An (giai đoạn 2) tại xã An Hòa, huyện Tuy An vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 10
17-10-2016 Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh. 12
18-10-2016 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 15
18-10-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 18
19-10-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh. 20
21-10-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 22
24-10-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2016. 24
26-10-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất ở thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 26
01-11-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 28
03-11-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Phú Yên. 35
04-11-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2016 Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. 64
13-10-2016 Quyết định số 2434/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V. 66
18-10-2016 Quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Công tác xã hội trẻ em thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 67
19-10-2016 Kế hoạch số 157/KH-UBND bảo đảm an ninh trên lĩnh vực du lịch ở Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 69
31-10-2016 Kế hoạch số 163/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2020. 75
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2016 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. 82
24-10-2016 Quyết định số 2521/QĐ-UBND về việc ban hành Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 138
28-10-2016 Quyết định số 2574/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 146
33,340,217 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner