"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2016 Ngày 09 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 03
24-08-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) của UBND tỉnh. 15
29-08-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 19
01-09-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sản xuất. 56
07-09-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh. 58
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2016 Quyết định số 1835/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 66
29-08-2016 Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. 78
05-09-2016 Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 89
05-09-2016 Quyết định số 2111/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên. 99
16-08-2016 Kế hoạch số 125/KH-UBND bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. 110
29-08-2016 Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 114
05-09-2016 Kế hoạch số 140/KH-UBND triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 145
33,159,065 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner