"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2016 Ngày 17 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016. 04
15-07-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. 11
15-07-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên. 14
15-07-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. 16
15-07-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. 37
15-07-2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 50
15-07-2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND về quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 53
15-07-2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 56
15-07-2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 59
15-07-2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh. 65
15-07-2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 67
15-07-2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND về việc bổ sung chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ pháp y công tác tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Phú Yên vào Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND, ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ bác sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020. 70
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. 72
02-08-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 75
08-08-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016. 81
08-08-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019). 83
08-08-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 86
18-08-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 87
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2016 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2016. 100
15-07-2016 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 141
33,340,063 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner