"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2016 Ngày 28 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. 03
07-07-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 20
07-07-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về việc công bố danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên. 23
07-07-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 25
07-07-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp giải quyết việc đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. 39
12-07-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc Bổ sung giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019). 42
14-07-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 44
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2016 Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 63
20-07-2016 Quyết định số 1651/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 75
20-07-2016 Quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 88
25-07-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và TKCN giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 111
25-07-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 117
06-07-2016 Kế hoạch số 94/KH-UBND phát triển mô hình bác sĩ gia đình tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 122
33,159,209 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner