"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2016 Ngày 24 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-06-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND v/v thành lập Ban dân tộc của HĐND tỉnh Phú Yên. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 05
14-06-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ban hành quy định tạm thời định mức kỹ thuật và mức chi phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo phương án nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên. 16
17-06-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. 34
20-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. 47
20-06-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên. 62
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 69
16-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 70
16-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế của HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 71
16-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021. 72
16-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 73
16-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. 74
16-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 75
16-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 76
16-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 77
16-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 78
16-06-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021. 80
16-06-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 82
16-06-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 84
16-06-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa VII và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó nhiệm kỳ 2016 - 2021. 88
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2016 Kế hoạch số 89/KH-UBND triển khai Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy. 92
02-06-2016 Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực cải cách hành chính. 107
14-06-2016 Quyết định số 1293/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 109
17-06-2016 Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên. 118
20-06-2016 Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc sửa đổi , bổ sung Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 134
33,322,407 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner