"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2016 Ngày 01 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Phú Yên. 04
16-05-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. 23
16-05-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 40
20-05-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh. 46
24-05-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh giá đất ở nông thôn tuyến Quốc lộ 29 tại Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh. 48
25-05-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên. 51
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2016 Kế hoạch số 60/KH-UBND thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. 63
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2016 Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. 69
12-05-2016 Quyết định số 978/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Phú Yên trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 77
12-05-2016 Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Phú Yên – Hấp dẫn và thân thiện”. 79
09-05-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 86
26-05-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 92
04-05-2016 Kế hoạch số 59/KH-UBND năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 95
09-05-2016 Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 108
10-05-2016 Kế hoạch số 62/KH-UBND khảo sát sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm 2016. 115
25-05-2016 Kế hoạch số 71/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 118
33,466,338 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner