"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)


Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2016 Ngày 15 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016. 02
06-04-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 100
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2016 Quyết định số 779/QĐ-UBND ban hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020. 111
06-04-2016 Quyết định số 783/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020. 116
33,339,783 lượt truy cập
 
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner